Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze Privacy verklaring voor meer informatie.
Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je onze algemene voorwaarden. Indien je een bestelling doet via onze webshop dien je aan het einde van het bestelproces akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

1 TOEPASSING
1.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen BVBA HEALTH2WORK (hierna: “Verkoper”) en haar afnemers (hierna: “Koper”), met inbegrip van alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op www.health2work.be (voorts: de “Website”). De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen als op het verlenen van diensten.
1.2 Elke Koper kan de huidige algemene voorwaarden steeds consulteren op de Website alsook een kopie bekomen op eenvoudig verzoek aan de Verkoper.
1.3 Eventuele door de Koper gemaakte bedingen – waaronder maar niet beperkt tot diens eigen algemene voorwaarden - zijn alleen dan van toepassing indien de Verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing.
1.4 Ondertekening van de bestelbon/offerte of bestelling via de Website betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden. Indien er geen bestelbon/offerte opgesteld wordt, impliceert de inontvangstname van de goederen dat de Koper zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden.
1.5 De nietigheid van één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen of de overeenkomst niet aan.

2 PRIJSOPGAVE, AANBIEDING

2.1 Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van de Verkoper slechts gedurende 60 dagen.
2.2 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, of soortgelijke mededeling dan wel aanbiedingen in welke vorm en door wie dan ook gedaan zijn vrijblijvend en verplicht de Verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst.
2.3 Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en/of dergelijke mag de Verkoper van de juistheid van die gegevens uitgaan. Bij een bestelling van artikelen op maat stelt de Verkoper de offerte op op basis van de afmetingen en details meegedeeld door de Koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De Koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen, maatvoeringen en alle verdere details op de bestelbon te verifiëren.
2.4 De prijzen en foto's die te zien zijn op de Website zijn niet bindend en kunnen in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De Website kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten dewelke, na identificatie, zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

3 OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de order tot stand. Wat betreft online aankopen via de Website, komt de overeenkomst pas tot stand na de schriftelijke bevestiging per email aan de Koper. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor de Verkoper slechts verbindend indien de Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van de Koper en de schriftelijke bevestiging van de order door de Verkoper is uitsluitend de bevestiging door de Verkoper verbindend. De Verkoper is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht.
3.2 Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van de Verkoper zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die de Verkoper hiertoe kan verbinden.

4 ANNULATIE

4.1 In geval van annulatie van de bestelling is de Koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250 euro, onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
4.2 Wanneer de bestelde goederen bijvoorbeeld reeds in productie zijn, worden deze gefactureerd aan de prijs zoals vermeld op de bestelbon, met aftrek van de kosten voor de plaatsing en/of levering.

5 LEVERING

5.1 De levering wordt geacht, ongeacht de bestemming, te geschieden op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de Koper bestemde goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan op dat ogenblik over op de Koper. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de Koper, zelfs indien franco verzonden.
5.2 Verpakking staat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ter beoordeling van de Verkoper en wordt tegen kostprijs berekend.
5.3 De Verkoper is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt.
5.4 Indien de zaken ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname voor de Koper gereed staan en zulks aan de Koper is medegedeeld, is de Koper tot onmiddellijke afname verplicht. Ingeval de Koper de goederen niet afneemt na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, heeft de Verkoper het recht om, na verloop van de in een aangetekend schrijven bepaalde termijn, het contract als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Zulks geldt onverminderd het recht voor de Verkoper om alsnog de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter beschikking staan van de Koper, zal voor de verdere opslag van de goederen in ieder geval en minstens een vergoeding aangerekend worden van 2% van de verkoopprijs, per week.
5.5 Indien de Koper een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de Koper door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is de Koper bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek is beslist.

6 LEVERINGSTERMIJN

6.1 De opgegeven leveringstermijn is, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, louter indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft de Koper geen recht om ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, noch enige vergoeding van de Verkoper te eisen.
6.2 Zo tussen partijen wel een bindende leveringstermijn werd afgesproken in de offerte, is de Verkoper enkel in gebreke nadat zij schriftelijk in gebreke werd gesteld door de Koper en slechts voor zover deze zelf zijn verplichtingen is nagekomen. De levertermijn gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens die de Koper dient te verstrekken, evenals het gevraagde voorschot, in het bezit zijn van de Verkoper.
6.3 Wanneer de leveringstermijn wordt onderbroken door de Koper, zijn vertegenwoordigers of derden die in opdracht van de Koper werken, is de Koper een vergoeding verschuldigd van 250 euro per dag.

7 OVERMACHT

7.1 Wanneer ten gevolge van overmacht, ook bij de leveranciers van de Verkoper, deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hierover enige schadevergoeding door de Koper kan gevorderd worden.
7.2 De Koper aanvaardt dat als overmacht geldt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, bij Verkoper dan wel haar leveranciers, vertraagde of te late levering door de leveranciers van Verkoper, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard van en naar Verkoper, import- of exportbeperkingen van welke aard dan ook, totale of gedeeltelijke staking, politieke gebeurtenissen waardoor de fabricatiebevoorrading/verzending doorbroken wordt, machinebreuk, lock-out en in het algemeen redenen die de normale gang van de bedrijvigheid belemmeren.

8 PRIJZEN

8.1 Alle opgegeven prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen of taksen.
8.2 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging bestaande prijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten e.d. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, heeft de Verkoper het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
8.3 De prijsofferte geldt alleen voor de goederen vermeld in de offerte. Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de offerte tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.
8.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen bij de bestelling.

9 BETALINGSTERMIJN EN INCASSO

9.1 Alle betalingen moeten zonder aftrek binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden, onder voorbehoud van goedkeuring en aanpassing van de voorwaarden voor de betalingswijze(n) door de afdeling kredietmanagement. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Koper.
9.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien de Verkoper op de Koper wissels zou trekken of betaling door financiële instellingen zou laten ontvangen. Wanneer de wissels aanvaard worden in betaling, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg. Alle kosten verbonden aan het disconteren van de wissel, zijn steeds ten laste van de Koper.
9.3 Indien de Verkoper deelleveringen heeft verricht worden deze als afzonderlijke levering gefactureerd. Iedere (deel-)betaling strekt eerstens tot voldoening van de zaken, welke door natrekking verbonden kunnen worden aan een andere zaak.
9.4 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd van 10% per jaar of overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor zover die van toepassing is.
Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor de Verkoper om een hogere schadevergoeding te bewijzen.
9.5 De Verkoper heeft te allen tijde het recht vóór levering, deellevering daaronder begrepen, van de Koper te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien de Koper een dergelijke zekerheid niet stelt heeft de Verkoper het recht verdere leveringen te staken.
9.6 Indien de Koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt worden alle openstaande vorderingen van de Verkoper onmiddellijk opeisbaar.
9.7 In een wederkerige handelsrelatie, is de Verkoper gerechtigd om te allen tijde alle tegoeden die zij heeft van de Koper te compenseren met schulden aan de Koper, zelfs na samenloop.
9.8 Door een ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor alle door de Verkoper geleden en te lijden schade.
9.9 Indien de Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met de Verkoper gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de Koper of diens overlijden, is de Verkoper gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door de Verkoper geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor alle door Verkoper geleden en nog te lijden schade.
9.10 Op straffe van verval, dient het protest tegen de facturen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.


10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde niet betaalde zaken voor. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen de Koper terzake of in verband met door de Verkoper gedane leveringen met inbegrip van rente en kosten die aan de Verkoper verschuldigd is. De eigendom gaat dus maar over op de Koper zodra de Koper aan haar verplichtingen jegens de Verkoper heeft voldaan.
10.2 De Koper is niet bevoegd over goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper rust, op enigerlei wijze te beschikken. De Koper is verplicht zolang het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper niet is geëindigd, de geleverde zaken op een dusdanige wijze voorhanden te hebben, dat de zaken onmiddellijk voor iedereen als eigendom van de Verkoper herkenbaar zijn. De onbetaalde goederen mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid aan anderen worden overgedragen
10.3 De Verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Koper teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van dit artikel.
10.4 Bij niet nakoming door Koper van enige verplichting jegens Verkoper is Verkoper gerechtigd alle zaken waarop ingevolge het voorgaande het eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Zo de Verkoper van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn onbonden lastens de Koper. In dat geval is de Koper hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500 euro, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
10.5 De Koper is verplicht deze zaken op eerste aanmaning van Verkoper franco aan Verkoper te retourneren. Een en ander laat het recht van Verkoper op schadevergoeding onverlet.

11 RISICO - KLACHTEN

11.1 De Verkoper is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van geleverde goederen, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Koper of zijn aangestelden.
11.2 De Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. In geval de Koper meent dat er sprake is van zichtbare gebreken, is deze verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken. Die vrachtbrief of pakbon moet onmiddellijk aan de Verkoper gezonden worden en de Koper moet zich tevens onmiddellijk met de Verkoper in verbinding stellen teneinde de Verkoper te informeren.
11.3 Eventuele klachten moeten schriftelijk per aangetekend schrijven bij de Verkoper worden ingediend binnen drie werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard.
11.4 Het aanvaarden van de factuur ontslaat de Verkoper in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken.
11.5 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen drie dagen worden ingediend bij aangetekend schrijven na de ontdekking ervan en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt.
11.6 De aansprakelijkheid van de Verkoper is zowel bij zichtbare als onzichtbare gebreken beperkt tot herlevering van het door een gebrek aangetast goed, zulks onder retournering van de gebrekkige zaken. Indien de Verkoper zaken van derden betrekt of betrokken heeft is de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van de Verkoper jegens Verkoper aansprakelijk is.
11.7 Behoudens in geval van bedrog, is de aansprakelijkheid van de Verkoper in elk geval beperkt tot de gefactureerde en betaalde waarde van het door een gebrek aangetast goed, met uitsluiting van enig recht van de Koper op terugbetaling van de prijs. De Koper heeft geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel, etc.).
11.8 De Koper is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen de Verkoper nodig acht, zoals inspectie van de leveringen door of vanwege de Koper, om de gegrondheid van de klacht na te trekken.
11.9 Producten mogen niet door de Koper worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning van de gegrondheid van de klacht. Nadat de Koper de toestemming ontvangen heeft moeten de producten tenzij deze beschadigd zijn ontvangen in ongeschonden staat in de originele verpakking aan de Verkoper teruggezonden worden. Dit op risico van de Koper. De Verkoper houdt in voorkomend geval de teruggezonden goederen voor rekening en risico van de Koper in bewaring.
11.10 De Verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar Website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de Koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen.

12 INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De informatie op de Website mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
12.2 Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij de Verkoper, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.
12.3 Alle communicatie die de gebruiker naar de Website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop de Koper geen auteursrechten kan doen gelden. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. De Verkoper heeft het recht om deze communicatie te verwijderen, kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden.
12.4 De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links die leiden naar websites buiten het domein van de Verkoper, zijn eigendom van de Verkoper. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Website.

13 ADRESVERANDERING – OVERDRACHT VAN RECHTEN

13.1 De Koper dient de Verkoper onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of orderbrief vermelde adres van de Koper.
13.2 Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming mag de Koper zijn rechten en verbintenissen jegens de Verkoper niet overdragen aan derden. Indien de Koper met schending van het voorgaande verbod alsnog zijn rechten geheel of ten dele zou overdragen aan een derde, wordt de schuldvordering die hij ten aanzien van derden zou hebben automatisch en van rechtswege overgedragen aan de Verkoper.

14 VRIJWARING

14.1 Indien de Verkoper inbreuk zou maken op rechten van derden – geheel of gedeeltelijk - door de uitvoering van de opdracht van de Koper, verbindt de Koper er zich onvoorwaardelijk toe om de Verkoper te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan.

15 MAATVOERING

15.1 De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor door haar zelf opgenomen maten en technische omschrijvingen. De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmeting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

16 GESCHILLEN

16.1 Voor alle geschillen waarbij de Verkoper betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.
16.2 Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe, met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag.

17 CONTACTGEGEVENS VERKOPER

Health2Work BVBA
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Telefoonnummer: 03 808 43 99 (bereikbaar op werkdagen van 08:00 t/m 17:00)
E-mailadres: [email protected]
Ondernemingsnummer: 0659.726.296
Btw-identificatienummer: BE0659726296