Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Privacyverklaring

Health2Work, gevestigd aan Kerkstraat 108, 9050 in Gentbrugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Health2Work
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
https://www.health2work.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Health2Work verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres; (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer en een
 • Globale indicatie van locatie van fysieke klachten (wij leggen geen medische diagnose vast, feitelijk verwerken wij dan ook geen gezondheidsgegevens die vallen onder bijzondere persoonsgegevens)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Health2Work verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over producten, diensten, bijeenkomsten;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Health2Work analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Health2Work volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
 • Health2Work verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en
 • Je te kunnen selecteren en uitnodigen voor een sollicitatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Health2Work maakt geen gebruik van systemen voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Health2Work bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
CV's en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken. Je gegevens voor de nieuwsbrief en andere informatie bewaren wij totdat je jezelf uitschrijft. Als je gebruik hebt gemaakt van onze dienstverlening dan zijn we afhankelijk van de bewaartermijn van de Belastingwet.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics
 • Naam: _utma
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 26 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Health2Work deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Health2Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Health2Work jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Health2Work gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Health2Work gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een verdere toelichting: Cookieverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onder de AVG wetgeving heeft iedereen een aantal rechten. De AVG wetgeving beschermt de rechten van personen. Wij doen er alles aan om te voldoen aan de eisen die in de AVG wet worden gesteld en op die manier die rechten te eerbiedigen. Hieronder hebben we die rechten op een rij gezet.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor bepaalde doeleinden een deel van je gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. We zullen, indien mogelijk, die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Dit kun je rechtstreeks in de mailing doen. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Je kunt een verzoek tot deze rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@health2work.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Health2Work wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Health2Work neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via info@health2work.be.